Tiêu giả ngọc trúc tím – tiêu bát khổng Trung Quốc

300,000

Tiêu trúc tím được sơn màu và chạm khắc rất đẹp.